<< September 2020 >>
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Statuten

 

STATUTEN 2018-2019

HOOFDSTUK I: OMSCHRIJVING EN DOEL VAN DE KRING
Art. 1
De Vlaamse Geschiedkundige Kring, kortweg V.G.K., gesticht op 26 november 1931, is de faculteitskring van de opleiding Geschiedenis aan de Universiteit Gent.
Art. 2
De V.G.K. is een studentenvereniging. De Kring behartigt de belangen van de geschiedkunde in het algemeen en van alle studenten geschiedenis aan de Universiteit Gent in het bijzonder, los van hun politieke voorkeur of levensbeschouwelijke overtuiging. In dat opzicht is de Kring pluralistisch. Daarenboven onthouden praesidiumleden in functie zich van alle politieke en filosofische uitingen. Het zetelende praesidium legt in zijn eerste vergadering vast waar en wanneer een praesidiumlid in functie is. Dit verslag wordt samen met het programma via het externe forum met de leden gedeeld. De V.G.K. kan deelnemen aan het maatschappelijk debat, ze kan kan politieke standpunten innemen om het belang van de studenten geschiedenis aan UGent te verdedigen.
Art. 3
De V.G.K. verplicht zich ertoe de studenten te verenigen in vriendschap en verdraagzaamheid, en heeft aandacht voor de verschillende aspecten van het studentenleven. De Kring stelt zich tot doel de samenwerking tussen het academische personeel, het administratief en technisch personeel en de studenten te bevorderen. Dit door het organiseren van feestelijkheden, cultuuruitstappen, sportactiviteiten en historisch-maatschappelijke voordrachten en/of debatten. De V.G.K. organiseert studiegerelateerde activiteiten en het onthaal van de eerste bachelorstudenten bij de opening van het academisch jaar. De V.G.K. richt in haar secretariaat permanenties in en staat studenten bij waar mogelijk.


HOOFDSTUK II: STRUCTUREN VAN DE VERENIGING
Art. 4
De V.G.K. wordt geleid door het praesidium. Het praesidium moet verantwoording afleggen tegenover de leden van de vereniging. Het praesidium telt minimum de functies statutair vastgelegd in Art. 5 bis. Het praesidium is vrij om, indien zij dit nodig acht, nieuwe functies in het leven te roepen. Dit dient echter wel te gebeuren vooraleer het praesidium verkozen is. Indien het praesidium dit wenst te doen na de verkiezingen, wordt er een ALV samengeroepen die de nieuwe functie(s) moet goedkeuren. De praeses, de vice-praeses, de quaestor en de secretaris vormen het dagelijks bestuur, verder het DB. De overige praesidiumleden kunnen meerdere, doch niet meer dan twee, functies uitoefenen. Een zelfde functie kan door meer dan één persoon uitgeoefend worden. Niet-opgevulde of vrijgekomen functies worden opgevangen door één van de leden van het DB. De uitvoerende functies (feest, cultuur, sport, reis en debat) houden een boekhouding bij met daarin de inkomsten en uitgaven per activiteit. Zij bezorgen dit aan de quaestor.
Art. 5
De V.G.K. maakt deel uit van het FaculteitenKonvent Gent vzw, kortweg FK. De V.G.K. is verplicht om jaarlijks een jaarverslag met daarin minstens tien activiteiten voor te leggen aan de Dienst Studentenactiviteiten, kortweg DSA, van de Universiteit Gent. Elke activiteit moet bewezen worden en het verslag ervan moet worden ingediend bij de DSA. Dit dient zowel elektronisch als op papier gedaan te worden. Daarnaast moet er ook een exemplaar in het Universiteitsarchief gedeponeerd worden. De vorm van het jaarverslag wordt uitgelegd op een hiervoor speciaal belegde vergadering, uitgaande van het FK.
Art 6.
De V.G.K. plaatst zijn rekeningen onder het toezicht van de vzw “HiStuGhent”. De VZW "HiStuGhent" kan ook optreden als rechtspersoon in alle financiële en juridische (trans)acties, en kan contracten tekenen die op gelijk welke wijze kunnen bijdragen aan de werking van de kring. De vzw kan niet-bindende adviezen verlenen aan het DB. Als wegens uitzonderlijke omstandigheden het DB niet in staat is de dagelijkse werking van de kring verder te zetten, kan de vzw tijdelijk de louter noodzakelijke functies uitvoeren om het voortbestaan van de kring te garanderen (tot er opnieuw een functionerend DB voorhanden is).
Art. 5 bis
a) Praeses: de praeses is de voorzit(s)ter van de vereniging. Zij/Hij roept de leden van het praesidium bij elkaar voor de bestuursvergaderingen. Zij/Hij stelt samen met het DB de agenda op voor elke vergadering. Zij/Hij organiseert en delegeert de functies en taken die niet statutair zijn vastgelegd. De praeses heeft een volmacht over de rekening(en) van de vereniging. De praeses, bij voorkeur, zetelt in de Algemene Vergadering van het FK en houdt het praesidium op de hoogte van de beslissingen aldaar. De praeses zetelt in het Dagelijks Bestuur van de VZW HiStuGhent en houdt het praesidium op de hoogte van de beslissingen aldaar.
b) Vice-Praeses: de vice-praeses vervangt de praeses in al zijn functies en verantwoordelijkheden bij afwezigheid van deze laatste. Zij/Hij onderhoudt de contacten met de oud-studentenvereniging: Oud Studenten Geschiedenis Gent (OSGG) en helpt waar nodig bij de andere praesidiumleden. De vice-praeses heeft een volmacht over de rekening(en) van de vereniging.
c) Quaestor: de quaestor maakt tegen elke vergadering een status rerum van de financiële situatie van de Kring op. De leden van het dagelijks bestuur nemen daarvan akte. Verder houdt de quaestor een boekhouding bij waarin duidelijk de inkomsten en de uitgaven staan vermeld. Van elke uitgave moet een onkostennota, factuur en/of rekening voorgelegd kunnen worden. De quaestor heeft een volmacht over de rekening(en) en is verantwoordelijk voor de subsidies en de FK-kaarten van de Kring.
d) Secretaris: de secretaris stelt samen met de overige DB-leden de agenda op voor elke vergadering. Hij/Zij is verantwoordelijk voor het opmaken van de verslagen van de vergaderingen, stelt een jaarverslag op tegen het einde van het kalenderjaar en verzorgt het lopende Kringarchief. De secretaris is verantwoordelijk voor het opmaken van de documenten in drievoud. Daarnaast is de secretaris ook verantwoordelijk voor het beheer van het ledenbestand, en voor het opstellen van een nieuwsbrief met de webverantwoordelijke.
e) Bachelorverantwoordelijke: de bachelorverantwoordelijke is de spreekbuis van en naar de studenten. De bachelorverantwoordelijke is belast met de aankondigingen van de activiteiten in de auditoria. Zij/hij is een aanspreekpunt voor alle studenten geschiedenis en staat deze bij waar mogelijk. Zij/hij is hun contactpersoon met het academisch personeel. Zij/hij is in samenwerking met de universiteit en de praeses verantwoordelijk voor de organisatie van de abituriëntendag, de onthaaldag van de eerste bachelorstudenten en de rondleidingen voor diezelfde studenten in en rond de Blandijn.
f) BoekenSultan: de boekenverantwoordelijke stelt zich tot doel een pakket van boeken samen te stellen waarvan de aanschaf de leden diverse voordelen biedt, zowel financiële als praktische. Zij/Hij doet dit, indien wenselijk, in overleg met het academisch personeel. De boekenverantwoordelijke is eveneens verantwoordelijk voor het delen van de praktische verkoopinformatie in de bachelorgroepen op social mediakanalen en creëert in overleg met de webverantwoordelijke een infopagina voor de boekverkoop op de website.
g) Cultuurpraeses: deze is verantwoordelijk voor het organiseren en het bekend maken van de verschillende culturele manifestaties waar de Kring aan deelneemt.
h) Debatpraeses: de debatpraeses is verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten met een historische, maatschappelijke of wetenschappelijke relevantie; zoals daar zijn: lezingen, debatten, vertoningen van documentaires etc.
i) Feestpraeses: deze is verantwoordelijk voor het organiseren en het bekendmaken van de verschillende feest- en vermaakactiviteiten waar de V.G.K. aan deelneemt.
j) Duurzaamheidsverantwoordelijke: deze wijst het praesidium op alternatieve, klimaatbewuste mogelijkheden in verband met de dagelijkse werking van de Kring, en kan daarnaast zelf ook activiteiten organiseren die de duurzaamheid van onze planeet als doel vooropstellen. De klimaatverantwoordelijke onderhoudt ook de contacten met het duurzaamheidskantoor van de UGent.
k) P.R.: de P.R. zorgt voor het aanknopen en onderhouden van de relaties met zusterverenigingen enerzijds en met de commerciële partners en ereleden en steunende leden anderzijds. Zij/Hij bezorgt hen het tijdschrift het Veer. Het P.R.-team organiseert jaarlijks een weekend voor de ereleden indien hier voldoende vraag naar is vanuit de ereleden zelf. Het P.R.-team is daarnaast ook verantwoordelijk voor de posters.
l) Reisverantwoordelijke: deze is verantwoordelijk voor het organiseren en het bekend maken van de verschillende reizen waar de V.G.K. aan deelneemt. Hij/zij zetelt ook automatisch als Council Member in het bestuur van ISHA Ghent als vertegenwoordiger voor de V.G.K.
m) Scriptor(es): de scriptor(es) is/zijn verantwoordelijk voor het samenstellen en het laten verschijnen van minstens vijf exemplaren van het V.G.K.-tijdschrift 'Het Veer' en 1 onthaalveer voor de eerste bachelorstudenten. Het blad is gratis en niet politiek gebonden. 'Het Veer' brengt culturele, ontspannende en informatieve artikels. De scriptor(es) stelt/stellen een redactie van studenten samen. Zodoende probeert hij/zij zoveel mogelijk studenten bij de werking van de Kring te betrekken. Daarnaast schrijven ze ook maandelijks via mail een nieuwsbrief aan alle leden, met uitzondering van de maanden juni en december.
n) Sportpraeses: deze is verantwoordelijk voor het organiseren en het bekend maken van de verschillende sportactiviteiten en competities waar de V.G.K. aan deelneemt en/of zelf organiseert. De V.G.K. probeert zo veel mogelijk aan interfacultaire sportcompetities deel te nemen. Bovendien kunnen banden met andere Kringen op die manier worden aangehaald.
o) Studie: de studiedienst bestaat uit meerdere personen en zet zich in voor de geschiedenisopleiding in het algemeen en de studies in het bijzonder. Dit omhelst onder andere het beschikbaar maken en te koop aanbieden van studentencursussen. De studiedienst heeft het recht activiteiten te organiseren. Tevens verzorgt de studiedienst de relaties van de Kring met StuArt, de studentenraad van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Een iemand van de studiedienst is aanwezig op de algemene vergaderingen van StuArt als vertegenwoordiger voor de V.G.K.
p) Webverantwoordelijke: de webverantwoordelijke heeft als taak de V.G.K.-website te maken/onderhouden en is samen met de praeses administratief beheerder van het forum, waar deze admins bij eventuele problemen handelen conform het forumreglement. De webverantwoordelijke beheert ook de profielen van de V.G.K. op de verschillende sociale media waarop de Kring actief is. De webverantwoordelijke kan daarnaast ook voor alle IT-gerelateerde zaken geraadpleegd worden.

HOOFDSTUK III: ORGANISATIE EN WERKING VAN DE VERENIGING
Art. 7
a). Elke student kan lid worden van de V.G.K., bij voorkeur zij die ingeschreven zijn in de Opleiding Geschiedenis aan de Universiteit Gent, of zij die op zekere wijze een band hebben met de werking van de V.G.K. of de Geschiedkunde in het algemeen. Leden betalen lidgeld en genieten waar mogelijk extra voordelen. Het lidgeld wordt voor de start van het academiejaar bepaald door het praesidium.
b) Het praesidium heeft het recht om het lidmaatschap van leden te beëindigen indien deze leden de werking van de kring verstoren of tegenwerken. Na dit lid persoonlijk en schriftelijk op de hoogte gebracht te hebben, krijgt hij/zij de kans zich te verdedigen. Daarna beslist de praesidiumvergadering met 2/3de meerderheid of het lidmaatschap ingetrokken wordt op basis van deze statuten. Het gaat hier om een uitzonderingsmaatregel. Een lidmaatschap kan ook beëindigd worden door middel van stemming op de algemene ledenvergadering, het hoogste orgaan..
Art. 8: Praesidiumvergaderingen
a) Het praesidium komt minstens om de twee weken samen, en dit gedurende de periodes wanneer er in de Opleiding Geschiedenis lessen worden gegeven.
b) Het DB stelt de agenda op en die wordt voor de vergadering meegedeeld. De overige bestuursleden kunnen de agendapunten aanvullen. Suggesties van een lid dienen voorgelegd te worden. Na goedkeuring van de agenda wordt de boekhouding ter inzage voorgelegd. Daarna wordt er overgegaan tot de orde van de dag.
c) Een praesidiumvergadering met beslissingsrecht is pas mogelijk bij aanwezigheid van minstens de helft plus één van de praesidiumleden en moet voorgezeten worden door de praeses. De vice-praeses leidt de vergadering bij afwezigheid van de praeses.
d) Een praesidiumlid dat niet op een vergadering aanwezig kan zijn moet zich persoonlijk verontschuldigen bij de praeses en/of secretaris.
e) Bij beslissingen heeft elk lid van het praesidium stemrecht, uitgezonderd de praeses.
f) Een beslissing is pas geldig bij meerderheid, de helft plus één, van de stemmen; bij gelijkheid van stemmen heeft de praeses de doorslaggevende stem. Bij elke stemming worden onthoudingen beschouwd als niet-uitgebrachte stemmen.
g) Indien een praesidiumlid niet aanwezig kan zijn op een vergadering, kan zijn/haar stem door middel van een geschreven volmacht door een ander praesidiumlid worden uitgeoefend. Dit kan om het even welk praesidiumlid zijn. Ieder praesidiumlid kan slechts één volmacht uitoefenen. Bij een stemming moet de vraag duidelijk geformuleerd worden. Desgewenst kan een praesidiumlid een anonieme stemming aanvragen. Deze vraag wordt ingewilligd.
h) Elk ontslagnemend lid van het praesidium verliest zijn/haar stemrecht en heeft geen invloed op het minimum vereiste aantal deelnemers aan de vergadering in geval Art. 8 en Art.9.
i) Een stemming kan heraangevraagd worden indien de aanvrager op de initiële stemming niet aanwezig maar wel verontschuldigd was en indien haar/zijn stem van invloed kan zijn op de uitslag van de stemming.
j) De praesidiumvergaderingen zijn in principe open, een praesidiumlid kan mits motivatie een gesloten vergadering aanvragen. Deze vraag wordt ingewilligd. Voor de leden zijn de verslagen ter inzage bij de secretaris.
k) Op de vergadering brengen alle functies een verslag uit van hun activiteiten en werking.
Art. 9: Ontslagname van een Praesidiumlid
a) Wanneer een praesidiumlid zich niet meer in de mogelijkheid acht om in het bestuur te zetelen, kan zij/hij haar/zijn ontslag indienen bij het praesidium en dit tijdens een praesidiumvergadering. Het ontslag zal aanvaard worden. Het gewezen praesidiumlid dient haar/zijn sleutel van het lokaal in te leveren bij de praeses. Het praesidium zoekt een vervang(st)er onder de leden, indien dit nodig wordt geacht.
b) De vrijgekomen praesidiumfunctie wordt bekendgemaakt onder de leden, die één week de tijd hebben hun kandidatuur te stellen. Het praesidium stemt over de opvolging na interpellatie van de kandida(a)t(en).
c) Bij ontslagname van de praeses wordt deze opgevolgd door de vice-praeses. Wanneer deze laatste eveneens ontslag neemt, dient een nieuwe praeses verkozen te worden onder de leden van het vigerend praesidium, en dit door algemene vrije verkiezingen waarbij alle V.G.K.-leden stemgerechtigd zijn.
d) Als een kandidaat DB-lid tussen de DB-verkiezing en de praesidiumverkiezing zich niet meer in staat acht komend academiejaar diens functie op te nemen dan kan zij/hij haar/zijn ontslag indienen bij het kandidaat DB en de kiescommissie. Het ontslag zal aanvaard worden. De vrijgekomen praesidiumfunctie wordt bekendgemaakt onder de leden. Iedereen die aan de voorwaarden voldoet kan zich kandidaat stellen en op gesprek gaan met het kandidaat DB. Afhankelijk van wat het kandidaat DB beslist zal een van deze kandidaten voorgedragen worden tezamen met de andere kandidaat-praesidiumleden tijdens de verkiezingen.
Art. 10: Ontslag aan een Praesidiumlid
Indien een praesidiumlid ongeschikt is bevonden haar/zijn functie verder uit te voeren, kan zij/hij op één van volgende manieren uit haar/zijn functie worden ontheven. Na een eventueel ontslag wordt het DB van het FK zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. De eventuele vervanging van het ontslagen praesidiumlid wordt geregeld volgens vastgesteld in Art. 8 b en Art. 8 c.
a) Een praesidiumlid kan uit haar/zijn functie ontheven worden bij bijzondere meerderheid in de praesidiumvergadering. Dit betekent dat het moet gaan om een vergadering waarop minstens drie vierden van het praesidium aanwezig zijn en deze vergadering met een twee-derde meerderheid beslist. Het praesidium mag ook aanwezig zijn bij wijze van een volmacht, met een maximum van één per praesidiumlid. Het betrokken bestuurslid moet in de mogelijkheid worden gesteld om hierover een verdediging te organiseren. De schorsing is slechts geldig als de volgende procedure gevolgd is en als hiervan schriftelijke bewijzen bestaan: een motie van wantrouwen tegen een bestuurslid wordt ingediend op een bestuursvergadering, op dezelfde vergadering wordt er met gewone meerderheid beslist over de ontvankelijkheid van de motie. Wordt de motie ontvankelijk verklaard, dan krijgen de betrokken partijen de kans om hun standpunten te verdedigen. Na uiteenzetting van de verschillende standpunten en het beantwoorden van vragen door de andere praesidiumleden, wordt overgegaan tot een geheime stemming. De motie van wantrouwen moet worden goedgekeurd met een 2/3 meerderheid.
b) Een motie van wantrouwen kan ook ingediend worden door het ledenbestand van de kring, en dit door het aanvragen van een bijzondere ALV. Deze ALV moet aangevraagd worden door ten minste 25 leden, waarvan 50% + 1 student Geschiedenis (handtekeningen vereist). Indien de benodigde handtekeningen verzameld zijn, beschouwt men de motie als aanvaard en wordt er onmiddellijk een bijzondere ALV ingericht zoals bepaald in Art. 11. Op deze bijzondere ALV krijgen de betrokken partijen de kans om hun standpunten te verdedigen. Na uiteenzetting van de verschillende standpunten en het beantwoorden van vragen door de andere leden, wordt overgegaan tot een geheime stemming. De motie van wantrouwen moet worden goedgekeurd met een 2/3 meerderheid."

Art. 11
Wie zich op een bijzondere manier ingezet heeft voor de V.G.K. of de geschiedkunde in het algemeen, kan door het praesidium aangezocht worden ‘erelid’ te worden. Voormalige praesidiumleden worden de facto aangezocht erelid te worden. Deze ereleden betalen jaarlijks een erelidgeld, zijn automatisch lid, ontvangen per editie één exemplaar van het Veer en krijgen de mogelijkheid de fuiven en galabals door de V.G.K. georganiseerd, bij te wonen. De nog studerende ereleden kunnen een korting op hun erelidgeld bedingen. Deze toegangskaart is enkel door het erelid in kwestie zelf te gebruiken, en kan niet doorgegeven worden aan derden. Andere leden die de V.G.K. op een bijzondere manier wensen te steunen, kunnen het statuut van sympathisant krijgen. Ook zij verkrijgen per editie één exemplaar van het Veer, en een gratis toegangskaart per erelidkaart/sympathisantenkaart voor de fuiven en galabals van de V.G.K., door de V.G.K. georganiseerd. Hun steunbijdrage aan de V.G.K. is hoger dan wat ereleden bijdragen. Zowel ereleden als sympathisanten krijgen de mogelijkheid om een koppelerelidkaart aan te kopen voor zichzelf en hun partner. Hierbij krijgen ze voor een gereduceerde prijs 2 erelid/sympathisantkaarten en 2 gratis tickets voor de door de V.G.K. georganiseerde fuiven en het galabal. Voorgaande tenzij anders gestipuleerd in contracten met sponsors. De lijsten van de ereleden en de steunende leden worden opgenomen in ‘Het Veer’. Bij problemen omtrent de invulling van dit artikel en voor de bepaling van de geldelijke bijdragen door de ereleden en sympathisanten, ligt de eindverantwoordelijkheid steeds bij het praesidium.
Art. 12: Algemene Ledenvergadering
a) De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de Vlaamse Geschiedkundige Kring. Enkel de ALV bezit de bevoegdheid om de statuten te wijzigen. De besluiten van de ALV zijn bindend.
b) Het V.G.K.-praesidium organiseert ten minste één keer per jaar een ALV, in de laatste reguliere lesweken of in de inhaalweek van het tweede semester, waarop alle leden en geschiedenisstudenten welkom zijn. Hierop wordt de werking van het praesidium geëvalueerd, de grieven van de leden gehoord en het nieuwe verkozen V.G.K.-praesidium voorgesteld. Op deze ALV hebben enkel leden stemrecht.
c) Er kan een Algemene Ledenvergadering samengeroepen worden op aanvraag van 25 leden (handtekeningen vereist) van de V.G.K. of vanuit het praesidium.
d) Op de ALV zijn alle leden van de V.G.K. uitgenodigd, door middel van aankondiging via de website en de sociale mediakanalen van de kring, het forum en affichering in het faculteitsgebouw.
e) De ALV dient minstens 14 dagen op voorhand aangekondigd te worden.
f) De ALV wordt geleid door de praeses. De praeses heeft geen stemrecht en kan geen volmacht houden.
g) De ALV kan de agenda amenderen, na het overlopen van de agenda.
h) Alle aanwezige leden hebben bij het nemen van besluiten enkelvoudig stemrecht. Indien een lid niet aanwezig kan zijn op de ALV kan zijn/haar stem door middel van een geschreven volmacht door een ander lid worden uitgeoefend. Dit kan om het even welk lid zijn. Ieder lid kan slechts één volmacht uitoefenen. Bij elke stemming worden onthoudingen beschouwd als niet uitgebrachte stemmen. Mogelijke wijzigingen van de statuten door (praesidium)leden dienen ten minste 48u voor de ALV aan de secretaris/praeses meegedeeld te worden. De secretaris/praeses verbindt zich ertoe deze voorstellen tot wijziging bekend te maken via de website, de sociale mediakanalen van de kring en het forum.
i) Om de statuten te wijzigen is een 2/3 meerderheid (dubbel van het aantal tegenstemmen) nodig.
Art. 13: het verkiezingsreglement
§1. Het nieuwe dagelijks bestuur wordt verkozen door middel van algemene verkiezingen waarbij alle kringleden stemgerechtigd zijn. De verkiezingen gebeuren met stembiljetten of in digitale vorm, afhankelijk van de keuze van de kiescommissie (cfr. §4). Indien een lid niet aanwezig kan zijn op een verkiezing met stembiljetten kan zijn/haar stem enkel door middel van een geschreven volmacht door een ander lid worden uitgeoefend. Ieder lid kan slechts één volmacht uitoefenen. Een digitale verkiezing verloopt uitsluitend via een authenticatiesysteem van de UGent en laat geen volmachten toe. Afgestudeerde ereleden en sympathisanten kunnen hun stem per mail uitbrengen bij de kiescommissie en worden door de commissie gecontacteerd via de ereledenlijst.
§2. Het nieuwe dagelijks bestuur wordt door het vigerende praesidium gekozen op de vergadering vlak voor de aanvang van lesweek 6 in semester 2. Een kandidaat kan zich kandidaat stellen voor één of maximaal twee DB functies. Wetende dat men maar voor één functie in het DB kan verkozen worden. Een kandidatuur wordt ingediend bij de kiescommissie, samen met een motivatiebrief en puntenlijst. De motivatiebrief wordt de week voor de verkiezingen gepubliceerd door de kiescommissie, de puntenlijst wordt enkel door de kiescommissie ingekeken. Voorwaarden tot het kandidaatstellen worden beschreven in paragraaf 7 en paragraaf 8. Ieder lid van het vigerende praesidium heeft stemrecht. Het verkozen nieuwe DB wordt naar voor geschoven door het vigerende praesidium maar is pas verkozen na winst op de verkiezingsdag.
§3. Het verkozen dagelijks bestuur stelt een lijst op ten laatste twee weken na de DB-verkiezing binnen het vigerend praesidium. Deze lijst bevat voor elke functie de door het kandidaat-db gekozen kandida(a)t(en). Indien gewenst kan het kandidaat DB beslissen om een of meerdere functies open te laten, mits motivatie aan de kiescommissie. Deze lijst, met in bijlage de puntenlijsten van de kandidaten, wordt op deze vergadering ingediend aan de kiescommissie. De puntenlijsten mogen enkel door de kiescommissie worden ingekeken. Onafhankelijke kandidaten hebben ook de mogelijkheid om binnen dezelfde tijd zich kenbaar te maken bij de kiescommissie.
§4. Het praesidium legt op de voorlaatste vergadering voor de kerstvakantie de dag vast waarop de verkiezingen voor het volgende praesidium plaatsvinden; deze verkiezingen vinden plaats in de reguliere lesweken na de paasvakantie. Op dit moment wordt ook de kiescommissie gevormd zoals beschreven in paragraaf 5.
§5. De kiescommissie bestaat uit vier leden, waarvan één tot voorzitter wordt benoemd. Deze onthoudt zich bij stemmingen. De kiescommissie bestaat bij voorkeur uit pro-praesidiumleden of vigerende praesidiumleden. Geen enkel lid van de kiescommissie kan opkomen als kandidaat. Bij eventuele betwistingen van de beslissingen van de kiescommissie door een V.G.K.-lid, wordt deze uitgebreid met minstens dubbel aantal leden bestaande uit minstens één prosenior uit de laatste vijf jaar, een FK-praesidiumlid, iemand die geen geschiedenis studeert en één van de leden. Deze uitgebreide commissie moet met bijzondere meerderheid goedgekeurd worden door de leden van het kandidaat-DB, die slechts maximaal vijf keer een lid van de uitgebreide commissie kan wraken. Bij afwezigheid van dit kandidaat-DB, wordt de kiescommissie met bijzondere meerderheid goedgekeurd door het vigerend praesidium.
§6. De kiescommissie organiseert de verkiezingen. De kiescommissie organiseert en promoot een infovergadering, gedurende de laatste weken voor de aanvang van het paasreces, rond de opvolging van het praesidium, waar het opkomende dagelijkse bestuur zich kan voorstellen aan geïnteresseerden. De kiescommissie heeft de eindbeslissing bij de interpretatie van het verkiezingsreglement. De neutrale kiescommissie ziet er op toe dat er tijdens de verkiezingen geen reclame wordt gemaakt voor of tegen de lijst. Wanneer de uitslag bekend is, wordt deze gecommuniceerd naar de leden via de website en het forum. De kiescommissie zorgt ervoor dat de affiches in het V.G.K.-archief terecht komen. De kiescommissie mag niemand individueel benaderen om zich kandidaat te stellen. Leden die dit toch doen kunnen door zowel het zetelende als het kandidaat-praesidium gewraakt worden zonder dat deze vallen onder de wraaklimiet uit §5.
§7. De kandidaat-praeses moet voldoen aan volgende voorwaarden en wordt op basis hiervan al dan niet toegelaten door de kiescommissie:
a) lid zijn van de V.G.K.
b) Bij het begin van het mandaat reeds een jaar ervaring hebben als praesidiumlid van de Vlaamse Geschiedkundige Kring.
c) Ten minste 60 studiepunten hebben behaald van de Opleiding Geschiedenis aan de Universiteit Gent.
d) In staat kunnen zijn om een voorbeeldfunctie op zich te nemen, gebaseerd op de academische resultaten.
§8. Een kandidaat-DB-lid moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
a) Lid zijn van de V.G.K.
b) Bij het begin van het mandaat bij voorkeur reeds een jaar ervaring hebben als praesidiumlid van de Vlaamse Geschiedkundige Kring.
c) Ten minste 45 studiepunten behaald hebben aan de opleiding Geschiedenis aan de UGent.
"§9. Een kandidaat voor een andere praesidiumfunctie moet voldoen aan volgende voorwaarde:
a) 11 studiepunten behaald hebben binnen de bacheloropleiding Geschiedenis
b) Na tweede zittijd 30 studiepunten behaald hebben binnen de bacheloropleiding Geschiedenis. Dit bewijs zal geleverd worden aan de kiescommissie. Mits motivatie kan het kandidaat-DB of de kiescommissie een uitzondering op deze regel aanvragen, onder voorwaarde dat de kandidaat in kwestie 30 studiepunten heeft behaald binnen een andere opleiding.
§10.
a) De voorstelling van de lijst gebeurt via affiches, een aankondiging in een les, een aankondiging op de digitale media beheerd door de Kring en via het forum. Een kandidaatslijst beschikt niet zelfstandig over een eigen budget en zoekt zelf geen sponsors. Het kandidaat-praesidium zorgt er zelf voor dat de affiches aanwezig zijn en drukt het aantal af zoals bepaald in het draaiboek. De affiches worden opgehangen op de, voor de V.G.K., gebruikelijke plaatsen. De kiescommissie ziet er op toe dat affiches reglementair opgehangen worden. Het kandidaat-praesidium hangt wel zelf de affiches op. De voorstelling vindt plaats gedurende de twee weken die lopen tot en met de dag voor de verkiezingen Hiervoor of hierna is publiciteit door de kandidaatslijst niet toegestaan.
b) Het kandidaat-praesidium stelt zich voor in alle jaren van de bacheloropleiding. De kandidaat-praeses stelt de lijst voor en licht toe waar ze voor staat.
c) De kandidaat-praeses mag één topic openen in het onderwerp “Kring en Activiteiten” op het V.G.K.-forum waarin de lijst wordt voorgesteld. Ook motivering en eventueel een verkiezingsprogramma kan in dit topic. Via dit topic kunnen de leden ook vragen stellen en communiceren met het kandidaat-praesidium. Deze topics worden gemodereerd door de kiescommissie. Elders op de website en het forum is elke vorm van campagne verboden.
d) De verkiezingen gaan door op een locatie die vooraf is vastgelegd en bekendgemaakt door de kiescommissie. De kandidaat-praesidiumleden mogen tijdens de verkiezingen niet aanwezig blijven op die locatie of in de directe omgeving, behalve om hun stem te komen uitbrengen. De kiescommissie is gedurende heel deze periode aanwezig en heeft als taak om te verifiëren aan de hand van de lidkaart of de personen die hun stem wensen uit te brengen, kiesgerechtigd zijn. De stembriefjes worden verzameld in een afgesloten doos. Wanneer de stemperiode voorbij is, roept de kiescommissie één waarnemer van de lijst bij zich om de telling bij te wonen.
e) Indien de reglementen betreffende de campagne en het verloop van de verkiezingen door één der kandidaat-praesidiumleden niet gevolgd worden, wordt de hele lijst verantwoordelijk gehouden voor de overtreding. De kiescommissie beslist steeds unaniem of een bepaalde zaak al dan niet in overtreding is met het kiesreglement. Het baseert zich hiervoor op eventuele klachten, maar in de eerste plaats op zaken waar ze zelf getuige van waren. Bij een overtreding van het kiesreglement wordt een waarschuwing gegeven aan de kandidaat-lijst in kwestie. Een tweede waarschuwing leidt tot een sanctie. Dit kan gaan van het weghalen van affiches tot als zwaarste vorm van sanctie: het uitsluiten van deelname aan de verkiezing.
f) Kiescommissie organiseert avond waarin leden vragen kunnen stellen aan de kandidaat DB- leden. Dan wordt het duidelijk voor de leden en het wordt duidelijk voor de DB leden waaraan ze moeten werken.
§11. De verkiezing neemt de vorm aan van een referendum betreffende de opkomende lijst. Behaalt de opkomende lijst 66% + 1 voorstemmen van de uitgebrachte stemmen, dan kunnen de personen op deze lijst na de bestuursoverdracht aan de slag. Indien de opkomende lijst geen 66% + 1 voorstemmen van de uitgebrachte stemmen bereikt, volgt er een tweede ronde binnen de maand na de eerste ronde. De tweede ronde neemt de vorm aan van een vrije verkiezing zoals beschreven in paragraaf 12.
§12. Indien er geen overwinnaar wordt bepaald zoals beschreven in §11, dan volgt twee lesweken later een tweede ronde. Deze neemt de vorm aan van volledig vrije verkiezingen. Leden brengen voor iedere plaats in het praesidium één stem uit. Het aantal plaatsen per functie wordt gekozen door de kiescommissie op basis van het vigerend praesidium. Bij de functies waar er evenveel kandidaten zijn als plaatsen, is een absolute meerderheid vereist. Indien er meerdere plaatsen zijn, moeten de kandidaten samen een absolute meerderheid behalen. Bij functies waar er meer kandidaten dan plaatsen zijn, is het de kandidaat met het meeste aantal stemmen die de plaats krijgt. Indien er meerdere plaatsen zijn, wint de kandidaat met het tweede meeste aantal stemmen, enz, tot alle plaatsen opgevuld zijn. Bij een ex aequo nemen de reeds verkozen DB-leden onderling een beslissing. De kiescommissie wordt automatisch uitgebreid zoals bepaald in §5. Kandidaten hebben de mogelijkheid om hun kandidatuur in te dienen bij de kiescommissie tot een week voor de tweede ronde van de verkiezingen, door een ondertekend document in te dienen met hun naam, geambieerde functie, adres en e-mailadres. Een persoon kan zich niet kandidaat stellen voor twee functies.

HOOFDSTUK IV: ALGEMENE BEPALINGEN
Art. 14
De V.G.K. organiseert geen doop of ontgroening voor zijn leden. Dit daar de Kring respect voor de medestudent als een elementair kenmerk van de studentengemeenschap beschouwt en van mening is dat een dergelijk 'welkom' geen enkele meerwaarde biedt aan de studenten, noch aan de vereniging en haar open karakter.
Art. 15
De kleuren van de V.G.K. zijn wit-groen. Het wapenschild van de V.G.K. heeft de vorm van een heraldisch Vlaams schild, horizontaal aan het hoofd en afgerond aan de voet. Het veld is midden door gedeeld. De linkerhelft van het veld is schuins verdeeld in acht schuine balken, van de linkerhoek boven naar de rechterhoek beneden. De kleurstroken zijn afwisselend sinopel en zilver, te beginnen van het hoofd van het schild. De linkerhelft van het veld draagt het monogram van de Kring, uitgevoerd in sabel. Het monogram bestaat uit de letters V C F, beginletters van 'vivat, crescat, floreat', dooreengevlochten met de letter G, beginnend van 'Geschiedenis', gevolgd door een uitroepteken. Op de rechterhelft van het veld staat een klimmende leeuw in sabel op een gulden veld.
Art. 16
Het lied van de V.G.K. werd geschreven door Manu Roegiers op de melodie van het lied 'Merck toch hoe sterck' (Adriaan Valerius, Nederlandtsche Gedenckclanck, 1626). De tekst luidt:
Er is nu een volk waarvoor Gent hevig beeft
Dat 't allen tijd voor haar vrijheid heeft gestreden
Ziet hoe dat volk in de nacht weer herleeft
Klinken en drinken dat doen zij op 't verleden.
Refrein:
Hoor Clio's studentenheir!
Zie hoe wij Gent bezetten!
's Avonds gaan wij aan de rol,
wie zal ’t V.G.K. beletten?
V.G.K.! V.G.K.!
Zullen wij plechtig bezingen.
V.G.K.! V.G.K.!
Zo blijft onze kreet weerklinken.
Krachtige, machtige, prachtige kring
Blonk en weerklonk het in de stad van d'Artevelden
Tegenstand jagen we over de kling
Want door ons lijf stroomt het bloed van d'oude Gentse helden.
Art. 17
Het praesidium kan, in geval van betwisting en/of onduidelijkheid een tijdelijke interpretatie van een artikel van de statuten formuleren. Het praesidium kan de statuten echter niet wijzigen. Indien dergelijk probleem rijst, moet het praesidium dit op de eerstkomende ALV voorleggen.